تیم فوربادی

لیلا رجبی

مشاور و بنیان گذار

محمدرضا خرسند

مدیراجرایی و بنیان گذار

مصطفی اعتمادیان

مدیرفنی و بنیان گذار